იწ და უი გამოსხივების ფოტოდეტექტორები A3B5 შენაერთების და მოდიფიცირებული Si საფუზველზე

 

 

 

მზა ფოტოდიოდის ნიმუშის სახე "სავარცხელი–სავარცხელში" მარგი ფართობით 9მმ2