მიზნები

ინსტიტუტის მიზანს წარმოადგენს:

  • ქვეყნის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური პროგრესისა და სამეცნიერო საქმიანობისათვის ხელშეწყობა;
  • ახალი ტექნოლოგიების შექმნა;
  • ანალიზი და გავრცელება;
  • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
  • ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის მობილობის წახალისება;
  • ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებაში და გადამზადებაში მონაწილეობის მიღება.